Kentsel Dönüşüm

MESEV İNŞAAT
blog-image

Kentsel Dönüşüm Nedir ?

Türkiye'de depreme karşı dayanıklığını yitirmiş veya eskimiş alanların ve yapıların yıkılarak yerine yeni bina ve yapıların inşa edilmesi işlemine Kentsel Dönüşüm denmektedir.Kentsel Dönüşümün geçerli olduğu durumlar şunlardır:

İSKANLI KAT İRTİFAKLI BİNALAR

ARSA TAPULU KAÇAK BİNALAR

GECEKONDULAR

Kentsel dönüşüm binada yaşayan herkesin başvurmasına gerek yoktur, 1 kişinin başvurusu yeterlidir ve başvuru sonucunda binada yaşayanların 2/3'ünün oy çoğunluğu sağlanması yeterlidir.

Mülk sahipleri 100bin TL için aylık %0.35-%0.45 faiz oranları ile Devlet tarafından sağlanan Kentsel Dönüşüm kredilerinden yararlanabilirler.

Mülk sahipleri aylık 975TL (2018 Yılı için) geri ödemesiz kira yardımı alabilirler.

Eski binanızı Kentsel Dönüşüm ile yenileyerek çocuklarınızın geleceği için güvenli ve yeni bir bina bırakabilirsiniz.Kentsel Dönüşüm ile binanızı tercih ettiğiniz müteahhite yaptırabilirsiniz.Mesev İnşaat'ı arayarak Kentsel Dönüşüm projeniz için gerekli bilgileri edinebilirsiniz. Bkz: İletişim Sayfamız

Kentsel Dönüşüm kapsamına giren binanızın yeniden inşaası için devlet tarafından alınan aşağıdaki vergilendirmelerden muaf olursunuz;

TÜM BELEDİYE HARÇLARI

NOTER HARÇLARI

VERGİ MUAFİYETLERİ

Kentsel dönüşüm, farklı süreç ve dinamiklere atıfta bulunmak için kullanılagelen bir terimdir. Türkiye'de kentsel dönüşüm özellikle kırdan kente göçün, tarımda makineleşmenin ve artan kent nüfus yoğunluğunun karakterize ettiği 1950'ler ve sonrasında değişik bağlamlarda ve farklı mekanizmaları tanımlamakta kullanılmıştır.


blog-image

Kentsel Dönüşüm Süreçleri Nelerdir ?

1) Risk Tespit Raporu Alınması

Bağımsız bölüm maliklerinden herhangi biri veya kanuni temsilcileri, masrafı kendisine ait olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın lisanslandırdığı risk tespit kuruluşlarına başvurur. Gerekli belgeler: tapu belgesi ve kimlik belgesi fotokopisidir.

2) Risk Tespit Rapor Onayı ve İl Müdürlüğüne Verilmesi

Risk tespitine ilişkin rapor örneği, 10 gün içinde ildeki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın il müdürlüğüne veya varsa altyapı ve kentsel dönüşüm müdürlüğü’ne veya yetki verilmişse ilgili belediyeye gönderilir. Raporda bir eksiklik yoksa, en geç 10 iş günü içinde, tapu kütüğünün beyanlar hanesinde belirtilmek üzere ilgili tapu müdürlüğüne gönderilir.

3) Tapuya Riskli Yapı Şerh Edilmesi

Tapu müdürlüğü riskli yapı şerhini taşınmazın beyanlar hanesine işler. Bu şerhle ilgili olarak tapu müdürlüğü ayni ve şahsi hak sahiplerine riskli yapı tespitine 15 gün içinde itiraz edebileceklerini aksi halde binalarının verilecek süre içinde yıkılacağını belirtir. Buna ilişkin tebligatları tüm maliklere tebliğ eder.

4) Raporun Kesinleşmesi, SPK Değerlemesi

Rapora bağımsız bölüm maliklerinin her biri 15 gün içinde itiraz edebilirler. İtirazlar dilekçe ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın il müdürlüğüne veya varsa altyapı ve kentsel dönüşüm müdürlüğü’ne veya yetki verilmişse ilgili belediyeye yapılır. İtiraz üzerine teknik heyet itirazları inceleyerek karara bağlar. İtirazın reddolması halinde rapor kesinleşir. Malikler ilerde yapılacak inşaat sözleşmeleri ve uzlaşma olmaması durumu için bina yıkılmadan evvel arsa ve bağımsız bölümlerin değerini SPK lisanslı değerleme kuruluşlarına tespit ettirirler.

5) 2/3 İle Toplantı

Riskli yapının ne şekilde değerlendirileceği konusunda apartmanda bulunan bağımsız bölümlerin maliklerinin anlaşması esastır. Öncelikle maliklerin apartmanı para karşılığı veya bağımsız bölüm karşılığı yapacakları konusunda bir karar vermeleri gerekir. İmar durumu açısından kimin hangi bağımsız bölümü alacağı ve m2 büyüklükleri konusunda bir ön çalışma yapılması gerekir. Sonrasında 2/3 çoğunluk maliklerin paylaşım planında veya inşaat bedelinde anlaştığı inşaatçı veya müteahhit firma ile uzman hukukçu yardımıyla inşaat sözleşmesi görüşmeleri yapılır. Bu görüşmelerde, iş programı, teminat, inşaat gecikirse rayiç kiranın ödenmesi, teslim ve iskan koşulları, fesih hallerinde işin tasfiyesi gibi konular tartışılır. İnşaat sözleşmesinde apartmandaki maliklerin arsa payı açısından 2/3 uzlaşma oluşturursa malikler 6306 sayılı Yasaya göre karar almak üzere usulüne uygun toplanırlar; üzerinde anlaşılan inşaat sözleşmesini ve paylaşım planını da ekleyerek ortak karar protokolünü imza altına alırlar.

6) Müteahhit İle Sözleşme İmzası

Sözleşme müzakerelerinin sonucunda anlaşan bağımsız bölüm malikleri müteahhit ile noterde veya tapuda sözleşme imzalarlar.

7) 2/3 Kararına Katılmayanlara Çağrı

Ortak karar protokolüne katılmayan veya muhalif kalan bağımsız bölüm maliklerine noter kanalıyla karara katılmaları ve diğer maliklerin imzaladığı inşaat sözleşmesini imzalamaları konusunda herhangi bir malik ihtar gönderir. Bu ihtarda imzalamayan malike 15 gün süre tanınır.

8) Yıkım ve Hisse Satışı

Riskli yapı tespitinin kesinleşmesiyle ilgili belediyece riskli yapının tahliyesi ve yıkımı için 60 gün ve ek 30 gün süre verilir. Bu süreler içinde malikler veya anlaşılan firma tarafından riskli yapı yıkılmazsa İdare tarafından yıkılır.Yıkımdan sonra arsa haline gelen taşınmazda sözleşme imzalamayan 1/3 kapsamındaki azınlık maliklerin arsa payı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın il müdürlüğü veya varsa altyapı ve kentsel dönüşüm müdürlüğü’nce veya yetki verilmişse ilgili belediyece sadece karara katılan maliklerin ve hazinenin katılabileceği açık arttırma ile satılır.

9) Kira/Taşınma Yardımı ve Kredi Başvurusu

Anlaşma ile tahliye edilen binalarda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aylık kira yardımı yapar. Bu yardımlardan riskli yapı tespitinden üç ay öncesinden beri o taşınmazda oturan malikler, kiracılar ve sınırlı hak sahipleri yararlanır. Kira yardımı yerine geçici konut veya işyeri tahsisi de yapılabilir. Kira ve taşınma yardımı almayanlar faiz desteği veya kredi kolaylığından yaralanabilirler.

10) İnşaatın Başlaması, İskan Alınması

Tüm bağımsız bölüm malikleriyle sözleşme imzalanması sonucu müteahhit firma inşaat ruhsatı için başvurur ve inşaata başlar. Yeni yapı projeye uygun tamamlandığında önce teslimler yapılır, sonra iskan alınır ve malikler böylece depreme ve doğal afetlere dayanıklı binalarına kavuşmuş olurlar.


İzmir Kentsel Dönüşüm Projelerinde Müteahhit Seçimi

Binanızı yenilemek istediğinizde bu işi yaptıracak kentsel dönüşüm alanında uzman müteahhitlik firmaları bulmanız gerekebilir.Birçok firma İzmir içerisinde kentsel dönüşüm hizmeti vermektedir.Bu firmalar arasından sözüne güvenebileceğiniz, projeyi zamanında teslim edebilecek müteahhitlerle çalışmanız projenizin güvenle tamamlanması açısından önem arz eder.

Mesev İnşaat 10'un üzerinde kentsel dönüşüm projesini başarı ile tamamlamıştır.Küçük-Orta-Büyük ölçekteki projeleriniz için hazırda bulunan inşaat kadrosu ile bugün hala hizmet vermektedir.Kentsel Dönüşüme tabi olacak binanızın yenilenmesi aşamalarını Mesev İnşaat ekibi ile güvenle yürütebilirsiniz. Yenileme inşaası süresince bina sahiplerine verdiğimiz desteklerimiz hakkında bilgilenmek ve diğer tüm sorularınızın cevaplarını öğrenebilmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Ayrıca İzmir Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hazırladığı 50 Soru 50 Cevapta Kentsel Dönüşüm yazısını inceleyebilirsiniz.